Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Vị trí quảng cáo trên Google

Vị trí là địa điểm trên Website của Google, nơi quảng cáo của bạn có thể xuất hiện. Vị trí có thể là toàn bộ trang web, một tập hợp con của trang web (chẳng hạn như lựa chọn các trang từ trang web đó) hay thậm chí là đơn vị quảng cáo riêng lẻ được định vị trên một trang duy nhất.
PhotobucketBạn sẽ thấy các vị trí được đề cập nhiều trong ngữ cảnh của mạng nội dung của Google bởi vì chúng tôi phân biệt giữa vị trí tự động và vị trí được quản lý.

Nếu bạn có từ khoá trong nhóm quảng cáo Google Adwords và đang nhắm mục tiêu đến mạng nội dung, chúng tôi sẽ sử dụng tính năng nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh để xác định vị trí tự động nơi quảng cáo của bạn xuất hiện.

Vị trí được quản lý là những vị trí bạn chọn để quản lý riêng lẻ nhằm tăng cường việc kiểm soát. Bạn có thể tăng hoặc giảm việc phân phối quảng cáo Adwords của mình bằng cách cài đặt giá thầu duy nhất cho từng vị trí được quản lý hoặc bạn có thể sử dụng vị trí được quản lý để hạn chế các trang web trong mạng nội dung, nơi quảng cáo của bạn xuất hiện.

Bạn cũng có thể chọn các vị trí nhất định mà bạn không muốn chạy quảng cáo Google (vị trí bị loại trừ).

Back to TOP