Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Quảng cáo Google Adwords được xếp hạng như thế nào?

Quảng cáo được nhắm mục tiêu theo từ khoá được xếp hạng trên trang kết quả tìm kiếm dựa trên giá thầu chi phí mỗi lần nhấp chuột (CPC) và Điểm Chất lượng của từ khoá phù hợp. Lưu ý rằng một số đối tác tìm kiếm có thể điều chỉnh vị trí quảng cáo dựa trên hệ thống riêng của họ.
Xếp hạng Quảng cáo = Giá thầu CPC x Điểm Chất lượng
Điểm Chất lượng dành cho Xếp hạng Quảng cáo trên Google và mạng tìm kiếm được xác định bởi:
  • Tỷ lệ nhấp (CTR) lịch sử của từ khoá và quảng cáo phù hợp trên Google; nếu quảng cáo xuất hiện trên trang mạng tìm kiếm, thì CTR của quảng cáo trên đối tác mạng tìm kiếm đó cũng được xem xét
  • Lịch sử tài khoản, được đo bởi CTR của tất cả quảng cáo và từ khoá trong tài khoản của bạn
  • CTR lịch sử của URL hiển thị trong nhóm quảng cáo
  • Mức độ phù hợp của từ khoá với các quảng cáo trong nhóm quảng cáo của từ khoá đó
  • Mức độ phù hợp của từ khoá và quảng cáo phù hợp với truy vấn tìm kiếm
  • Hiệu suất của tài khoản trong vùng địa lý nơi quảng cáo sẽ được hiển thị
  • Các yếu tố có liên quan khác
Lưu ý khi xuất hiện phía trên kết quả tìm kiếm:
Tối đa ba quảng cáo AdWords đủ điều kiện để xuất hiện phía trên kết quả tìm kiếm (trái với xuất hiện bên cạnh). Chỉ những quảng cáo vượt qua ngưỡng Điểm Chất lượng và giá thầu CPC nhất định mới có thể xuất hiện trong những vị trí này. Nếu ba quảng cáo được xếp hạng cao nhất vượt qua tất cả các ngưỡng này, khi đó các quảng cáo này sẽ xuất hiện thứ tự phía trên các kết quả tìm kiếm. Nếu một hoặc nhiều quảng cáo trong số những quảng cáo này không đáp ứng các ngưỡng này, khi đó quảng cáo được xếp hạng cao nhất tiếp theo sẽ được phép hiển thị phía trên các kết quả tìm kiếm.
Ngưỡng giá thầu CPC được xác định bởi Điểm Chất lượng của từ khoá phù hợp; Điểm Chất lượng càng cao thì ngưỡng CPC càng thấp. Điều này đảm bảo rằng chất lượng đóng vai trò quan trọng hơn các yếu tố khác trong việc xác định quảng cáo hiển thị phía trên các kết quả tìm kiếm.

Back to TOP