Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Code tăng tốc độ load website

Chào các bạn.
Mình viết bài viết này với mục tiêu chia sẻ code tăng tốc độ load nhằm tối ưu hóa website tốt hơn. Một trong những yếu tố góp phần google index nhanh website của bạn.

Code tăng tốc độ load websiteVề ý tưởng tăng tốc độ load website, mình xin mô tả là đoạn code này dựa trên yếu tố trình duyệt là chủ yếu. Nội dung website khi đã load 1 lần rồi, thì nó sẽ lưu lại dữ liệu là các tập tin javascript, hình ảnh (gif, png, jpg), css,... Ngoài việc lưu lại các tập tin này, thì nó sẽ còn gia tăng chỉ số expires của các tập tin, giúp nó lưu vào trình duyệt lâu hơn.
Bạn cần tạo 3 tập tin sau:
.htaccess (với nội dung):


Code:ExpiresDefault "access plus 1 months"
ExpiresByType image/jpg "access plus 1 months"
ExpiresByType image/gif "access plus 1 months"
ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 months"
ExpiresByType image/png "access plus 1 months"
ExpiresByType text/css "access plus 1 months"
ExpiresByType text/javascript "access plus 1 months"
ExpiresByType application/javascript "access plus 1 months"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 1 months"
# Enable gzip (deflate) compression
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/css application/x-javascript
RewriteEngine On
####Charset
AddDefaultCharset Off
####Gzip
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f
RewriteRule ^(.*)(js|css)$ redir.php?file=$1$2&type=$2 [L]
</IfModule>
####ETags
FileETag None
####Expires
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresByType image/gif A2592000
ExpiresByType image/jpeg A2592000
ExpiresByType image/png A2592000
ExpiresByType application/x-shockwave-flash A2592000
ExpiresByType text/css A2592000
ExpiresByType application/x-javascript A2592000

pre.php (với nội dung):


Code:$path = pathinfo($_SERVER['SCRIPT_NAME']);
if ($path['extension'] == 'css') {
header('Content-type: text/css');
}
if ($path['extension'] == 'js') {
header('Content-type: application/x-javascript');
}
?>

redir.php (với nội dung):


Code:# this is the file redir.php, to gzip javascript and css
# set the request file name
$file=str_replace(chr(0x0),"",$_REQUEST['file']);
$allowedfiles = array('js','gif','png','jpg','css','txt','swf');
if (!in_array(str_replace(chr(0x2E),"",substr(chr(0x2E).$file,-3)),$allowedfiles)){ exit ("Hacking attempt!"); }
# Set Expires, cache the file on the browse
header("Expires:".gmdate("D, d M Y H:i:s", time()+15360000)."GMT");
header("Cache-Control: max-age=315360000");
# set the last modified time
$mtime = filemtime($file);
$gmt_mtime = gmdate('D, d M Y H:i:s', $mtime) . ' GMT';
header("Last-Modified:" . $gmt_mtime);
# output a mediatype header
switch ($_REQUEST['type']){
case 'css':
header("Content-type: text/css");
break;
case 'js' :
header("Content-type: text/javascript");
break;
default:
header("Content-type: text/plain");
}
# echo the file's contents
echo implode('', file($file));
if(extension_loaded('zlib')){
ob_end_flush();
# set header the content's length;
# header("Content-Length: ".ob_get_length()); # (It doesn't work? )
ob_end_flush();
}
?>

Để chạy pre.php thì chúng ta cần 1 tập tin trong hệ thống là php.ini có nhiệm vụ hoạt động ngầm, nhằm thực thi pre.php
php.ini đặt tại thư mục root, có nội dung như sau:


Code:zlib.output_compression = on


Code:zlib.output_compression_level = 3
zlib.output_handler = on
auto_prepend_file = "pre.php"
Trong đoạn php.ini này mình đặt tỷ lệ nén ở mức trung bình là 3, tỷ lệ nén file có giá trị từ 0 đến 9 (9 là mức cao nhất). Đoạn code trên mình viết có tính năng lưu cache và sử dụng module nén là deflate, chứ nó chả đã động tới module zlib cũng là nén luôn nhé các bạn.
Mình phân biệt giữa 2 module zlibmodule deflate cho các bạn nắm rõ:
- module zlib: còn được gọi là PHP's zlib output_compression sẽ chỉ được chạy với lớp PHP handler (các files .php chẳng hạn)

- module deflate: còn được gọi là Apache's mod_deflate có thể chạy với bất kỳ tập tin nào như jpg, css, javascript,...
Mục đích tạo php.ini là nhằm nén các tập tin ở lớp PHP handler (.php) giúp bạn có 1 hệ thống nhanh hơn, khi vừa được nén các file sử lý php, nén luôn các tập tin (jpg, css, javscript,...) khi kết hợp nén với module deflate.
Trong đoạn php.ini trên mình đã đặt mức nén ở level 3, và khi kiểm tra bằng phpinfo() kết quả sẽ như sau:

Code tăng tốc độ load websitePHP handler là cái gì ?

Khi chạy một site PHP, server phải cần thông dịch PHP và tạo ra trang web khi người dùng truy cập vào. Tùy vào từng người dùng, thời gian địa điểm mà webiste có thể được tạo ra khác nhau. Code PHP được phiên dịch dựa vào bộ thư viện PHP như PHP4 và PHP5. PHP handler sẽ điều khiển quá trình những gì load lên từ bộ thư viện PHP.
Đây là mô hình web server của chúng ta hoạt động, mọi thứ sẽ diễn ra thông qua lớp thông dịch là PHP, sau khi thông dịch web server sẽ trả về máy người dùng.
Mục đích của mình là sẽ làm mọi thứ nhanh hơn khi qua lớp thông dịch PHP này, đây cũng là ý tưởng để mình viết bài này đó các bạn.
Code tăng tốc độ load website

P/S: Có một số bạn dùng Wordpress có sẵn các plugin, mình nghĩ nếu phân tích ra thì cũng chỉ nằm vỏn vẹn cho các module zlibmodule deflate thôi. Cái quan trọng là chúng ta hiểu về nó thế nào để còn làm việc, chứ không phải có gì là quất cái đó đâu nhé.
Hãy thử và cảm nhận tốc độ load website của bạn nhé.
Demo: Hội Quán Tin Học
Nguồn sưu tần trên:

Code:http://ift.tt/1eE155s


Nguyên Nghĩa - Mr.N2

Nguồn xem thêm : http://ift.tt/OguZX2
Thủ thuật Seo - Seo tips Code tăng tốc độ load website

Back to TOP