Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Vụ nhận hối lộ 100 triệu đồng: Bắt giam đội phó Kiểm lâm


Điều 279. Tội nhận hối lộ


1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới mười triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:


a) Gây hậu quả nghiêm trọng;


b) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;


c) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục A Chương này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm.


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:


a) Có tổ chức;


b) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn;


c) Phạm tội nhiều lần;


d) Biết rõ của hối lộ là tài sản của Nhà nước;


đ) Đòi hối lộ, sách nhiễu hoặc dùng thủ đoạn xảo quyệt;


e ) Của hối lộ có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng;


g) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.


3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:


a) Của hối lộ có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng;


b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác.


4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:


a) Của hối lộ có giá trị từ ba trăm triệu đồng trở lên;


b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.


5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ một lần đến năm lần giá trị của hối lộ, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

www.nguoiduatin.vn

Back to TOP