Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tôi sẽ nhận được báo cáo từ TTV thế nào? Báo cáo gồm nội dung gì?

TTV sẽ cài đặt báo cáo tự động từ Google Adwords cho bạn hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.

Báo cáo có: Tên chiến dịch quảng cáo, nhóm quảng cáo, từ khóa, số lượt hiển thị, số click(nhấp chuột), điểm chất lượng, vị trí từ khóa trung bình, Giá mỗi bấm trung bình.

Back to TOP