Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Bổ nhiệm tổng giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ


Đây là một bước trong hàng loạt công việc nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ vừa có hiệu lực hôm 15/3, thay thế cho Quyết định số 83/2008/QĐ-TTg ngày 25/6/2008.Theo Quyết định nêu trên của Thủ tướng Chính phủ, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã được nâng cấp thành tổ chức hành chính cấp Tổng cục, có con dấu hình quốc huy.


Các quy định mới về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ giờ đây tập trung mạnh vào thúc đẩy các chức năng, nhiệm vụ: Đầu mối mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ; hướng dẫn nghiệp vụ hành chính điện tử, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; quản lý, vận hành Trung tâm dữ liệu điện tử tích hợp số liệu báo cáo và thông tin kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo điều hành; cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan hành chính Nhà nước cho nhân dân.


Về chức năng, nhiệm vụ đảm bảo thông tin phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và tổ chức, quản lý, cung cấp kịp thời thông tin chính thống của Chính phủ cho các tầng lớp nhân dân, đã được Thủ tướng Chính phủ và bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giao tập trung vào chức năng, nhiệm vụ của Báo Điện tử Chính phủ, một tổ chức sự nghiệp, là Cơ quan truyền thông đa phương tiện, tiếng nói của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, diễn đàn của các cơ quan hành chính Nhà nước và nhân dân trên Internet.


Theo Chinhphu.vn

www.nguoiduatin.vn

Back to TOP